CTDL01_Thông báo


Thi thực hành môn CTDL1 dành cho lớp TIN2C

posted Dec 18, 2009, 11:50 PM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Dec 18, 2009, 11:54 PM ]

Thông báo dành cho lớp TIN 2

posted Sep 7, 2009, 10:33 PM by Tran Phuoc Tuan

LỊCH HỌC
  1. LÝ THUYẾT
    • Phòng D203-KTX
    • Tiết 6,7.,8
  2. THỰC HÀNH
    • Phòng I103
    • Lớp chi làm 2 ca (tiết 3,4 và tiết 5,6)

1-2 of 2