Các ví dụ minh họa trong phần hướng dẫn lý thuyết

posted Sep 15, 2009, 8:34 PM by Tuấn Trần Phước
Hướng dẫn
  1. Giải nén tập tin CTDL_TIN2C.rar thành thư mục có tên CTDL_TIN2C
  2. Mở Visual C++, sau đó vào menu File --> Open WorkSpace...
ċ
CTDL_TIN2C.rar
(14k)
Tuấn Trần Phước,
Sep 15, 2009, 8:36 PM
Comments