Cơ sở dữ liệu

Thông báo

 • Các thông báo liên quan đến môn học

Hỗ trợ

 • Một số liên kết quan tâm http://www.vovisoft.com/SQLServer2000/default.asp  http://www.aspvn.net/?S=10&C=10&T=0&2N=12&L=? http://www.sitepoint.com/article/sql-server-2000-database/ http://www.functionx.com/sqlserver/  
  Posted Aug 15, 2009, 1:44 AM by Tran Phuoc Tuan
 • Công cụ thực hành SQL Server 2000/ 2005 MySQL Access Oracle DB2 ....
  Posted Jul 24, 2009, 2:21 AM by Tran Phuoc Tuan
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

Đề thi mẫu

 • Đề thi mẫu tốt nghiệp 2008
  Posted Aug 11, 2009, 7:15 AM by Tran Phuoc Tuan
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Các ví dụ minh họa

 • Ví dụ sql bài giảng trên lớp (Tân Bình)
  Posted Aug 14, 2009, 8:22 PM by Tran Phuoc Tuan
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »