Thông báo dành cho lớp CNTT Quận 9

posted Sep 5, 2009, 6:45 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Dec 18, 2009, 12:46 AM ]
Kiểm tra điều kiện
  • Thời gian: 12 hoặc 13 tháng 9 (cụ thể sẽ thông báo sau)
  • Hình thức: thực hành trên máy
Comments