LTHĐT_Ví dụ mẫu


Ví dụ mẫu minh họa phần lý thuyết

posted Apr 9, 2010, 8:52 AM by Tran Phuoc Tuan

Bài dạy dành cho lớp liên thông tại trường Cao Đẳng Công Thương

Ví dụ có bổ sung

posted Sep 20, 2009, 1:08 AM by Tran Phuoc Tuan

  1. Ví dụ về kế thừa
  2. Ví dụ về phương thức ảo
  3. Ví dụ về đa hình
  4. Ví dụ về phương thức thuần ảo
  5. Lớp cơ sở trừu tượng

Nội dung minh họa trong phần lý thuyết (có bổ sung)

posted Sep 19, 2009, 1:38 AM by Tran Phuoc Tuan

Nội dung minh họa trong phần lý thuyết (có bổ sung)
  1. Bổ sung các ví dụ liên quan đến kế thừa
  2. Bổ sung các ví dụ liên quan đến phần xử lý ngoại lệ

Các ví dụ minh họa trong phần hướng dẫn lý thuyết

posted Sep 6, 2009, 1:46 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Sep 12, 2009, 1:23 AM by Tuấn Trần Phước ]

Hướng dẫn
  1. Giải nén tập tin LTHDT.rar thành thư mục có tên LTHDT
  2. Mở Visual C++, sau đó vào menu File --> Open WorkSpace...

1-4 of 4