Ví dụ có bổ sung

posted Sep 20, 2009, 1:08 AM by Tran Phuoc Tuan
  1. Ví dụ về kế thừa
  2. Ví dụ về phương thức ảo
  3. Ví dụ về đa hình
  4. Ví dụ về phương thức thuần ảo
  5. Lớp cơ sở trừu tượng
ċ
LTHDT.rar
(56k)
Tran Phuoc Tuan,
Sep 20, 2009, 1:12 AM
Comments