MMT_Từ khóa về MMT


Một số lệnh cơ bản

posted Jul 16, 2009, 12:54 AM by Tuan Tran Phuoc   [ updated Jul 16, 2009, 9:13 AM ]

 1. [ipconfig]
 2. [nslookup]
 3. [ping]
 4. [net use]
 5. [net send]
 6. ...
 1. [tracert]

Từ khóa tiếng việt

posted Jul 16, 2009, 12:45 AM by Tuan Tran Phuoc   [ updated Jul 16, 2009, 8:13 PM by Tran Phuoc Tuan ]

 1. [Mạng máy tính]
 2. [Giao thức mạng]

 1. [Đề thi mạng máy tính]
 2. [Giáo trình mạng máy tính]

 1. [Kết nối từ xa, kết nối từ xa giữ hai máy tính]
 2. [Sử dụng TeamViewer], http://www.vnuni.net/forum/index.php?topic=194.0 
 3. [Chia sẽ dữ liệu, share dữ liệu]
 4. [Chia sẽ máy in]
 5. [Map ổ đĩa mạng]
 6. [Bảo mật ổ đĩa thư mục]

1-2 of 2