Từ khóa tiếng việt

posted Jul 16, 2009, 12:45 AM by Tuan Tran Phuoc   [ updated Jul 16, 2009, 8:13 PM by Tran Phuoc Tuan ]
  1. [Mạng máy tính]
  2. [Giao thức mạng]

  1. [Đề thi mạng máy tính]
  2. [Giáo trình mạng máy tính]

  1. [Kết nối từ xa, kết nối từ xa giữ hai máy tính]
  2. [Sử dụng TeamViewer], http://www.vnuni.net/forum/index.php?topic=194.0 
  3. [Chia sẽ dữ liệu, share dữ liệu]
  4. [Chia sẽ máy in]
  5. [Map ổ đĩa mạng]
  6. [Bảo mật ổ đĩa thư mục]
Comments