Thông báo chung

Code ví dụ mô hình MVC

posted Sep 20, 2013, 1:32 AM by Tuấn Trần Phước   [ updated Sep 20, 2013, 1:37 AM ]

Về việc học bù của lớp Tin 2 (môn CTDL 1)

posted Dec 18, 2009, 4:38 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Dec 18, 2009, 4:42 AM ]

  1. Địa điểm: Phòng máy I102

  2. Thời gian: 13h00, chiều thứ 7, ngày 18/12/2009

Lớp CNTT Q9 Kiểm tra thực hành vào ngày 13/12/2009

posted Dec 11, 2009, 11:41 PM by Tran Phuoc Tuan


Ví dụ mẫu môn CTDL của lớp TIN2C (22/9/2009)

posted Sep 22, 2009, 2:37 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Sep 22, 2009, 2:47 AM ]

Kiểm tra điều kiện - LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CNTT-Q9

posted Aug 16, 2009, 12:31 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Sep 20, 2009, 12:58 AM ]

Bấm vào liên kết này để nộp bài: http://fit.hcmup.edu.vn/~tuantp/baithi/index.php 

1-6 of 6