Về việc học bù của lớp Tin 2 (môn CTDL 1)

posted Dec 18, 2009, 4:38 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Dec 18, 2009, 4:42 AM ]
  1. Địa điểm: Phòng máy I102

  2. Thời gian: 13h00, chiều thứ 7, ngày 18/12/2009

Comments