LTWEB_Các ví dụ mẫu

Các ví dụ mẫu trong bài học sẽ được đưa lên trang này để học viên tham khảo

Menu CSS - Div

posted Feb 26, 2012, 11:32 PM by Tran Phuoc Tuan


Menu CSS

posted Feb 26, 2012, 11:30 PM by Tran Phuoc Tuan


Layout with CSS and Div

posted Feb 16, 2012, 11:25 PM by Tran Phuoc Tuan


Ví dụ đầu tiên của lớp Tân Bình

posted May 21, 2010, 9:17 PM by Tran Phuoc Tuan

Ví dụ về PHP

posted Aug 3, 2009, 11:27 PM by Tuấn Trần Phước   [ updated Aug 3, 2009, 11:35 PM ]

  1. cdspcm.rar sau khi giải nén là 1 thư mục có tên cdspcm, đây là cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên. Hãy copy thư mục này vào thư mục "xampp\mysql\data\"
  2. viduu_php_01.rar sau khi giải nén hãy copy vào thư mục "xampp\htdoc"
  3. Khởi động gói xampp
  4. Truy cập vào địa chỉ http://localhost/ để xem ví dụ

Ví dụ về Javascript và DOM-HTML

posted Jul 23, 2009, 10:55 PM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Aug 3, 2009, 12:42 AM ]

Ví dụ về CSS

posted Jul 23, 2009, 10:51 PM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Jul 23, 2009, 10:54 PM ]

Các ví dụ về HTML

posted Jul 22, 2009, 1:13 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Jul 23, 2009, 1:01 AM by Tuấn Trần Phước ]

Đây là các ví dụ đơn giản trong bài học về ngôn ngữ HTML

1-8 of 8