Các ví dụ về HTML

posted Jul 22, 2009, 1:13 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Jul 23, 2009, 1:01 AM by Tuấn Trần Phước ]
Đây là các ví dụ đơn giản trong bài học về ngôn ngữ HTML
ċ
DemoHTML.zip
(6291k)
Tran Phuoc Tuan,
Jul 22, 2009, 1:18 AM
ċ
flowershop.zip
(1143k)
Tran Phuoc Tuan,
Jul 22, 2009, 1:18 AM
ċ
thietketrang.zip
(28k)
Tuấn Trần Phước,
Jul 23, 2009, 1:01 AM
ċ
vidu_html.zip
(1430k)
Tran Phuoc Tuan,
Jul 22, 2009, 1:18 AM
Comments