Ví dụ về PHP

posted Aug 3, 2009, 11:27 PM by Tuấn Trần Phước   [ updated Aug 3, 2009, 11:35 PM ]
  1. cdspcm.rar sau khi giải nén là 1 thư mục có tên cdspcm, đây là cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên. Hãy copy thư mục này vào thư mục "xampp\mysql\data\"
  2. viduu_php_01.rar sau khi giải nén hãy copy vào thư mục "xampp\htdoc"
  3. Khởi động gói xampp
  4. Truy cập vào địa chỉ http://localhost/ để xem ví dụ
ċ
cdspcm.rar
(1k)
Tuấn Trần Phước,
Aug 3, 2009, 11:33 PM
ċ
vidu_php_01.rar
(1293k)
Tuấn Trần Phước,
Aug 3, 2009, 11:33 PM
Comments