LTWEB_Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho môn học

Apache, MySQL, PHP

posted Jul 23, 2009, 12:37 AM by Tuấn Trần Phước   [ updated Jul 24, 2009, 2:02 AM ]

 1. Gói xampp (Tham khảo thêm: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html )
 2. Công cụ khởi động AMPstart (Tham khảo thêm: http://www.ly-le.info/ )
 Hướng dẫn:
 1. Tải gói xampp theo liên kết ở mục 1
 2. Giải nén gói xampp
 3. Tải AMPstart theo liên kết ở mục 2
 4. Giải nén thành 2 tập tin AMPstart.exeAMPstart.ini sau đó copy vào thư mục xampp (xem hình bên dưới)
 5. Chạy tập tin AMPstart.exe để khởi động hệ thống
 6. Lúc này thư mục htdocs sẽ tương ứng với http://localhost/

Công cụ hỗ trợ soạn thảo

posted Jul 22, 2009, 11:51 PM by Tuấn Trần Phước

 1. Notepad
 2. Notepad++
 3. Editplus
 4. MS Frontpage
 5. Dreamweaver

1-2 of 2