Thông báo dành cho lớp CNTT2006 (cao đẳng cộng đồng)

posted Jul 20, 2009, 10:30 PM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Jul 24, 2009, 1:25 AM by Tuấn Trần Phước ]
Lịch nộp bài tập thực hành
Bài tập giờ thực hành
  • Đợt 1: ngày 3 tháng 8 năm 2009 Các bài tập HTML, CSS, Javascript, DOM-HTML
  • Đợt 2: ngày 5 tháng 8 năm 2009 Các bài tập PHP
Đề tài nhóm
  • Lớp trưởng gom tất cả các đề tài của các nhóm ghi ra đĩa CD nộp cho GV
  • Hạn nộp: ngày 20 tháng 08 năm 2009


Lịch học
Lý thuyết:
  • Đợt 1: Các buổi sáng thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 (21, 22, 23, 24 tháng 7 năm 2009)
  • Đợt 2: Các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4 (3, 4, 5 tháng 8)
Thực hành:
  • Đợt 1: Các buổi chiều thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 (21, 22, 23, 24 tháng 7 năm 2009)
  • Đợt 2: Các buổi chiều thứ 2, thứ 3, thứ 4 (3, 4, 5 tháng 8)
Comments