LTWEB_Từ khóa, câu hỏi

Từ khóa và các câu hỏi liên quan đến môn học

Trang web tham khảo

posted Jul 20, 2009, 11:19 PM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Jul 21, 2009, 12:24 AM ]

Từ khóa để tìm tài liệu

posted Jul 20, 2009, 11:08 PM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Jul 27, 2009, 4:48 AM ]

Một số từ khóa
 1. [html]
 2. [javascript]
 3. [dom html]
 4. [css cascading style sheet]
 5. [php & mysql]
 6. [smarty]

Một số câu hỏi

posted Jul 20, 2009, 10:40 PM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Jul 20, 2009, 10:45 PM ]

 1. Tìm hiểu các khái niệm: Client, Server, địa chỉ IP, giao thức mạng, cổng dịch vụ
 2. Tìm hiểu các khái niệm: Web động, Web tĩnh
 3. Phân biệt Javascript và Java
 4. Tìm hiểu về: html, javascript, css (cascading style sheet), dom html
 5. Tìm hiểu về: php, asp, aspx, jsp

1-3 of 3