Một số câu hỏi

posted Jul 20, 2009, 10:40 PM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Jul 20, 2009, 10:45 PM ]
  1. Tìm hiểu các khái niệm: Client, Server, địa chỉ IP, giao thức mạng, cổng dịch vụ
  2. Tìm hiểu các khái niệm: Web động, Web tĩnh
  3. Phân biệt Javascript và Java
  4. Tìm hiểu về: html, javascript, css (cascading style sheet), dom html
  5. Tìm hiểu về: php, asp, aspx, jsp
Comments